Shorts

GRAHAM MEDICAL MEDISHORTS® EXAM SHORTS

MediShorts®, Small/ Medium, 18"- 44" Waist, 50/cs (85 cs/plt) (090948)

GRAHAM MEDICAL MEDISHORTS® EXAM SHORTS

MediShorts®, Large/ X-Large, 22"- 48" Waist, 50/cs (80 cs/plt) (090946)